Monthly Archives: February 2015

Judging a book by its cover

The tenth standard board exams are just around the corner. It is quite amusing to read or hear the important tips and guidance given to the tenth standard students e.g. write a new answer on a new page, leave enough margins on both the sides, draw a box around the answers in Math paper etc.  None of these things are even remotely related to the understanding of the subject. However, many schools give undue importance to paper presentation. If a student poses a  question like, ”If all the answers are correct and written in a neat, legible handwriting, what’s the need to start every answer on a new page and waste more paper?”, do we have a logical answer?  I would be really interested to learn how drawing a box around the final answer really matters and how much of a difference does it make!

वरलिया रंगा..

दहावीची बोर्डाची परीक्षा अगदी तोंडावर आली आहे. परीक्षेसाठीची आणि एकूणच दहावीच्या वर्षाची तयारी, म्हणून ज्या काही ‘महत्त्वाच्या’ सूचना दिल्या जातात, त्या ऐकून हसावं की रडावं तेच कळत नाही. नवीन प्रश्न नवीन पानावर लिहावा, दोन्ही बाजूंना समास कसा सोडवा, अक्षराचा आकार किती लहान/मोठा असावा, गणित सोडविल्यावर शेवटी उत्तराला ठळक चौकट करावी वगैरे, वगैरे. या सगळ्यांचा अभ्यासाचा विषय आपल्याला किती समजला आहे, याच्याशी काडीमात्र संबंध नाही. मात्र शाळा-शाळांतून यावर प्रचंड, अवाजवी भर दिलेला असतो! “मी सर्व प्रश्नांची उत्तम आणि स्वच्छ, वाचनीय अक्षरांत उत्तरं लिहिली असतील आणि उगीचच कागद वाया जाऊ नये म्हणून नवीन प्रश्न नवीन पानावर नाही लिहिला, तर काय बिघडलं”, असा प्रश्न कुणी विध्यार्थ्याने विचारला तर आपल्याकडे उत्तर आहे का? खरोखरीच सर्व गणितं बरोबर सोडविणाऱ्या मुला-मुलींनी उत्तराखाली रेघ मारली नाही किंवा त्याभोवती चौकट केली नाही तर त्यांचं नुकसान होतं का आणि किती, हे समजून घ्यायला आवडेल!